साहित्य

कथा, कादंबरी, ललित

१९७२

१९९०

१९९४

२०००

२००५

२००३

१९७२

२००८

२०१२

२०१७

२०२२

गांधरी (कादंबरी)

जुन्या गोष्टी (कथा)

यशवंतराव मी

कळवळाची जात

पुल देशपांडे आणि मी.

शरद पवार आणि मी .

त्या दिवसाचा झोका

गपसप(लोककथा संग्रह)

राणगंधाचे गारूड (पत्र व्यवहार)

गाव गारूड(नाटक)

कवितेतून गाण्याकडे

रानगंध